Auditoriai ir audito įmonės

Atkreipiame dėmesį, kad toliau esanti informacija išdėstyta pagal iki 2017 m. kovo 1 d. galiojusį Audito įstatymą ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas. Artimiausiu metu ši informacija bus atnaujinta.

Asmenys ir įmonės gali pradėti audito veiklą tik tada, kai jie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus yra įrašomi į atitinkamus auditorių ir audito įmonių sąrašus.

Šioje svetainės skiltyje informacija sugrupuota pagal Lietuvos, ES valstybių ir kitų valstybių auditoriams ir audito įmonėms keliamus reikalavimus.

Lietuvos auditorius ir audito įmones registruoja Lietuvos auditorių rūmai.

Lietuvoje Europos Sąjungos valstybių ir kitų valstybių auditorius ir audito įmones registruoja Tarnyba.

 

 

Lietuvos auditorių ir audito įmonių registracija

Auditorių registracija

Tvarkoma pagal:

Audito įstatymo 3-iajame skirsnyje nustatytus auditoriaus vardo suteikimo, nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacinių egzaminų, auditoriaus vardo netekimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo reikalavimus.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VAA-6 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašo tvirtinimo" patvirtintą kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašą.

Lietuvos auditorių rūmai auditorių į auditorių sąrašą įrašo pagal Audito įstatymo 23 straipsnį.

 

Audito įmonių registracija

Tvarkoma pagal:

Audito įstatymo 17 ir 24 straipsnių reikalavimus Lietuvos auditorių rūmų sprendimu.

Audito įstatymo 4-ajame skirsnyje nustatytus audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą, nepriekaištingos reputacijos, civilinės atsakomybės draudimo, audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir atnaujinimo, išbraukimo iš audito įmonių sąrašo reikalavimus.

Lietuvos auditorių ir audito įmonių registraciją tvarko Lietuvos auditorių rūmai. Daugiau informacijos Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainės skiltyje Audito įmonių, auditorių ir auditoriaus padėjėjų sąrašai.

 

ES valstybių ir kitų valstybių auditorių registracija

ES valstybių ir kitų valstybių auditoriai, pageidaujantys auditą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į Tarnybą dėl jų įrašymo į auditorių sąrašą.

Audito įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad auditoriaus vardo suteikimo tvarką ES valstybių ir kitų valstybių auditoriams, kuriems teisę atlikti auditą suteikė ES valstybių ir (ar) kitų valstybių kompetentingos institucijos, nustato Tarnyba.

Auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, auditoriaus vardo netekimo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams tvarkos aprašas patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. VAA-1 „Dėl Auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, auditoriaus vardo netekimo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams tvarkos aprašo tvirtinimo".

Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto audito kokybės peržiūros, tyrimų ir drausminių nuobaudų skyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-098 „Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1K-280 ,,Dėl Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto audito kokybės peržiūros, tyrimų ir drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“, nustato kitų valstybių auditorių ir kitų valstybių audito įmonių, atlikusių kitose valstybėse registruotų įmonių, kurių vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto audito kokybės peržiūros, tyrimų ir drausminių nuobaudų skyrimo tvarką.

 

ES valstybių audito įmonių registracija

Pagal Audito įstatymo 17 straipsnio 5 dalį ES valstybių audito įmonės, neturinčios Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, į audito įmonių sąrašą įrašomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais.

Pagal valstybių narių audito įmonių, neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, įrašymo į audito įmonių sąrašą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl Valstybių narių audito įmonių, neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, įrašymo į audito įmonių sąrašą taisyklių patvirtinimo", ES valstybės audito įmonė, neturinti Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ir pageidaujanti atlikti auditą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, dėl jos įrašymo į audito įmonių sąrašą turi kreiptis į Tarnybą.

Europos Sąjungos valstybių narių audito įmonių, neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, kreipimosi dėl įrašymo į audito įmonių sąrašą forma, patvirtinta viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. VAA-39 „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių audito įmonių, neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, kreipimosi dėl įrašymo į audito įmonių sąrašą formos patvirtinimo".

Europos Sąjungos valstybių narių audito įmonių, neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, kreipimosi dėl įrašymo į audito įmonių sąrašą formos priedai.

 

Kitų valstybių audito įmonių registracija

Kitos valstybės audito įmonė turėtų registruotis Lietuvoje, jei ji ketina atlikti įmonės, įsteigtos už Europos Sąjungos (Europos Ekonominės erdvės) ribų, kurios vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

Kitos valstybės audito įmonė, kuri siekia būti įregistruota Lietuvoje kaip kitos valstybės audito įmonė, turi nuspręsti, ar dėl registracijos ji kreipsis pagal Europos Komisijos sprendimą 2008/627/EC, priimtą remiantis direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 2 dalimi dėl suteikto pereinamojo laikotarpio, ar pagal visus direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Kreipdamasi dėl registracijos kitos valstybės audito įmonė privalo:

  1. Užpildyti ir pateikti atitinkamą formą, visus reikalingus priedus lietuvių ir anglų kalbomis (Formą „A“ gali pildyti tik tos kitų valstybių audito įmonės, kurių buveinės šalis yra viena iš tų šalių, kurioms Europos Komisija savo sprendimu 2008/627/EC, priimtu remiantis direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 2 dalimi, suteikė pereinamąjį laikotarpį. Formą „B“ pildo kitų valstybių audito įmonės, kurios negali pasinaudoti pereinamojo laikotarpio tvarka, nustatyta Europos Komisijos 2008 m. liepos 29 d. sprendimu 2008/627/EC, tai yra tos kitų valstybių audito įmonės, kurių buveinės valstybė nėra viena iš tų šalių, kurioms Europos Komisija suteikė pereinamąjį laikotarpį arba tie kitų šalių audito subjektai, kurie neatitinka registracijos pereinamojo laikotarpio nuostatų reikalavimų).
  2. Pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotus teisę atlikti auditą įrodančius dokumentus (jų kopijas) ir dokumentus (jų kopijas), kurie įrodo, kad tokia teisė nėra panaikinta ar apribota, kaip nustatyta Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto audito kokybės peržiūros, tyrimų ir drausminių nuobaudų skyrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-098 ,,Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1K-280 „Dėl valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto audito kokybės peržiūros, tyrimų ir drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VAA-37 patvirtintos formos, jų priedai ir dažniausiai užduodami klausimai:

Forma „A“

Formos „A“ priedai

Forma „B“

Formos „B“ priedai

Dažniausiai užduodami klausimai dėl formos „A“

Dažniausiai užduodami klausimai dėl formos „B“

 

Atnaujinta: 2017.05.04

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum