ATLIKTO AUDITO PERŽIŪROS

Atkreipiame dėmesį, kad toliau esanti informacija išdėstyta pagal iki 2017 m. kovo 1 d. galiojusį Audito įstatymą ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas. Artimiausiu metu ši informacija bus atnaujinta.

Atlikto audito peržiūra – periodiškas auditorių ir audito įmonių patikrinimas, kurį atlieka Lietuvos auditorių rūmų atrenkami ir Tarnybos tvirtinami auditoriai kontrolieriai. Visi auditoriai ir audito įmonės turi būti patikrinami ne rečiau kaip kartą per 6 metus, o auditoriai ir audito įmonės, kurie atliko viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą ar kuriuos tikrinant nustatyta trūkumų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Siekiant, kad atlikto audito peržiūros kuo mažiau trukdytų tiesioginiam auditorių ir audito įmonių darbui, paprastai jos atliekamos vasaros pabaigoje ir rudenį. Peržiūrų ataskaitos svarstomos ir sprendimai paprastai priimami nuo gruodžio iki kitų metų kovo mėnesio.

Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros atliekamos vadovaujantis Atlikto audito kokybės peržiūros metodikos, patvirtintos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VAA-10 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-17 ,,Dėl Atlikto audito kokybės peržiūros metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija. Vadovaujantis šia metodika, parengta pagal Audito įstatymą, Audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašą ir Atlikto audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvos auditorių rūmų tvarkos aprašą, auditorius kontrolierius turi siekti, kad peržiūrai parenkamos užduotys atspindėtų aktualiausio laikotarpio auditoriaus darbą, skirtingas audituotas veiklos sritis ir kad peržiūra atskleistų galimus atlikto audito kokybės trūkumus. Auditus peržiūrai auditorius kontrolierius atrenka pasinaudodamas audito įmonės kokybės kontrolės sistemos vertinimu, rizika pagrįsta atranka ir profesiniu sprendimu. Atsižvelgdamas į ypatingą svarbą visuomenei, auditorius kontrolierius į tikrinamas užduotis privalo įtraukti viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą, jeigu tokių įmonių auditą auditorius atlikto ne anksčiau kaip prieš 3, įskaitant einamuosius, finansinius metus.

Vadovaujantis Atlikto audito kokybės peržiūros metodikos 22 punktu, peržiūros ataskaita yra rengiama pagal Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015-05-19 įsakymu Nr. VAA-13 patvirtintus Atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimus. Jei peržiūros metu auditorius kontrolierius nustatė atlikto audito kokybės trūkumų, peržiūros ataskaitoje privalo pateikti rekomendacijų nustatytiems trūkumams pašalinti. Jei peržiūros metu atlikto audito kokybės trūkumų nenustatyta, auditorius kontrolierius peržiūros ataskaitos priede gali teikti rekomendacijų siekti aukštesnės atlikto audito kokybės ar efektyvesnės kokybės kontrolės sistemos.

Jei peržiūros metu nustatoma atlikto audito kokybės trūkumų, vadovaudamiesi Audito įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 5 punktu, Lietuvos auditorių rūmai Tarnybai teikia įvertinti siūlomą sprendimą.

Atlikus auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrą ir paaiškėjus audito kokybės trūkumų, vadovaudamiesi Audito įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos auditorių rūmai, atsižvelgdami į trūkumų reikšmingumą, gali priimti sprendimą auditoriams ir audito įmonėms skirti vieną ar abu šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytus nurodymus:

 1. Pavesti auditoriui ir (arba) audito įmonei per nurodytą terminą ištaisyti nustatytus trūkumus.
 2. Pavesti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją (nustatyti valandų skaičių ir nurodyti terminą).

Pakartotinai radus ankstesnių peržiūrų metu nustatytų kokybės trūkumų arba nustačius, kad auditorius ir (arba) audito įmonė nevykdo skirtų nurodymų, Lietuvos auditorių rūmai gali priimti sprendimą auditoriams ir audito įmonėms skirti ir Audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 ar 3 punkte nurodytas drausmines nuobaudas:

 1. Pareikšti auditoriui ir (arba) audito įmonei įspėjimą.
 2. Sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesti auditoriui perlaikyti vieną ar kelis kvalifikacinius egzaminus, nurodytus šio įstatymo 11 straipsnyje, per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį.

Pagal Audito įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 6 punktą, jei peržiūros metu nustatoma reikšmingų audito atlikimo trūkumų, Lietuvos auditorių rūmai kreipiasi į Tarnybą dėl auditoriaus ir (arba) audito įmonės atlikto audito tyrimo inicijavimo.

Pagal Audito įstatymo 37 straipsnio 4 dalį dėl audito kokybės peržiūros ataskaitų, kuriose užfiksuota atlikto audito kokybės trūkumų, galioja tik tie Lietuvos auditorių rūmų sprendimai, dėl kurių savo įvertinimą pateikė Tarnyba. Vadovaudamasi Audito įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, Tarnyba išnagrinėja Lietuvos auditorių rūmų siūlomą sprendimą ir priima vieną iš šių sprendimų:

 1. pritaria Lietuvos auditorių rūmų siūlomam sprendimui;
 2. nepritaria Lietuvos auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir siūlo kitokį sprendimą;
 3. nepritaria Lietuvos auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir paveda kitam auditoriui kontrolieriui pakartotinai atlikti atlikto audito kokybės peržiūrą arba atlikti papildomą atlikto audito kokybės peržiūrą;
 4. nepritaria Lietuvos auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir atlieka audito tyrimą.

Apibendrintus auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros ir tyrimų rezultatus, kuriuos Tarnyba kiekvienais metais iki kovo 1 dienos skelbia interneto svetainėje, galima rasti čia.

 

Atlikto audito kokybės peržiūrų metinis planas

Atsižvelgdami į Audito įstatymo nustatytus atlikto audito kokybės užtikrinimo organizavimo principus, įvertinę iš trečiųjų asmenų gautą informaciją apie netinkamai atliktą auditą, Lietuvos auditorių rūmai sudaro ir teikia Tarnybai tvirtinti metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planus, kuriuose, be kitų dalykų, turi būti nurodyti auditoriai kontrolieriai, atliksiantys konkrečių audito įmonių ir auditorių atlikto audito kokybės peržiūras.

Audito įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad peržiūros turi būti organizuojamos taip, kad:

 1. ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės;
 2. ne rečiau kaip kartą per 3 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, atliekantys viešojo intereso įmonių auditą;
 3. ne rečiau kaip kartą per 3 metus būtų patikrinti auditoriai ir audito įmonės, kurių atlikto audito kokybės peržiūros ir (arba) tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų.

Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planai:

Auditoriai kontrolieriai

Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kuriuos tvirtina Tarnyba atsižvelgdama į Lietuvos auditorių rūmų teikimą. Reikalavimus, kuriuos turi atitikti auditorius kontrolierius, ir kontrolierių parinkimo, skyrimo ir atšaukimo tvarką, parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą nustato Reikalavimai auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas. Pagal šio aprašo 4 punktą auditorius kontrolierius turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus ar valstybės narės auditoriaus patirtį;
 • būti atestuotasis auditorius Lietuvoje arba valstybės narės auditorius, kuriam auditoriaus vardą suteikė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • turėti 2 atestuotų ir praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 • kandidatuodamas į kontrolierius, neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl audito atlikimo kokybės ar etikos kodekso pažeidimų;
 • neturėti galiojančių drausminių nuobaudų.

Atlikti atlikto audito kokybės peržiūras 2016-2018 metais patvirtinti šie auditoriai kontrolieriai:

 1. Jolanta Janušauskienė
 2. Birutė Petrauskienė
 3. Petras Ramanauskas
 4. Nijolė Zibalienė
 5. Virginija Sabaliauskaitė

 

Apibendrinti auditų kokybės peržiūrų rezultatai

Vadovaudamasi Audito įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, Tarnyba kiekvienais metais iki kovo 1 dienos interneto svetainėje skelbia apibendrintus auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatus. Šie rezultatai rodo, kaip buvo įgyvendintas atlikto audito kokybės užtikrinimas per praėjusius metus, t. y. pateikiamas atlikto audito kokybės peržiūrų ir audito tyrimų skaičius, jų rezultatai, paskirtos nuobaudos ir duoti nurodymai.

Auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo apibendrinti rezultatai:

 

 

 

Atnaujinta: 2017.06.20

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum