Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Šioje skiltyje informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 58 straipsniu. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis minėto įstatymo 56 straipsnio 10 dalimi įspėjimas galioja vienus metus nuo jo paskyrimo.

 

Auditorius ir (ar) audito įmonė

Sprendimas

Skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai

Auditorė Aldona Alasauskienė Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-6 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ nepritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui ir nurodyta auditorei Aldonai Alasauskienei papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 15 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Auditorius Remigijus Kešys Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditoriui Remigijui Kešiui įspėjimą ir duoti nurodymą – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 15 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Audito įmonė UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ nurodymą – iki 2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegs stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, bus tinkamos, pakankamos ir veiks efektyviai ir įdiegs politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki 2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.
Auditorė Egidija Marija Baležentienė Tarnybos 2019 m. balandžio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-4 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ nepritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui ir nurodyta auditorei Egidijai Marijai Baležentienei papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 15 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Auditorė Jolanta Dalia Staliūnienė Tarnybos 2019 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti auditorei Jolantai Daliai Staliūnienei nurodymą – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 15 d. išklausyti 4 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas tarptautinių audito standartų tema bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Audito įmonė individuali įmonė J. D. Staliūnienės audito konsultacinė firma Tarnybos 2019 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei individualiai įmonei J. D. Staliūnienės audito konsultacinei firmai nurodymą – parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė J. D. Staliūnienės audito konsultacinė firma stebėsenos procesą atliktų ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir apie šio nurodymo įvykdymą įsitikinti kitos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros metu.
Auditorė Jūratė Sakalauskienė Tarnybos 2018 m. gruodžio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-29 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Jūratei Sakalauskienei duotas nurodytas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 31 d. išklausyti 20 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema.
Auditorė Raisa Udalova Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-26 „Dėl drausminės nuobaudos ir nurodymo skyrimo“ auditorei Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas bei duotas nurodymas – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 31 d. išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.
Auditorius Dainius Vaičekonis Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas bei duotas nurodymas – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 31 d. išklausyti 40 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.
Auditorė Marijona Pikelienė Tarnybos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-19 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Marijonai Pikelienei paskirtas nurodymas – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2018 m. gruodžio 31 d. išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema, iš jų 8 valandas auditoriaus išvados tema.
Auditorė Irena Ramanauskienė Tarnybos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditorei Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas bei duotas nurodymas – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2018 m. gruodžio 31 d. išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.
Auditorius Domantas Dabulis Tarnybos 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Domantui Dabuliui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Audito įmonė UAB ,,Revizorius“ grupė Tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymams – duoti audito įmonei UAB „Revizorius“ grupė nurodymus – užtikrinti, kad vadovaujantis 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto 18 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi galutinė atsakomybė už audito įmonės kokybės kontrolės sistemą būtų priskirta asmeniui, turinčiam Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatyta tvarka suteiktą auditoriaus vardą ir išduotą galiojantį auditoriaus pažymėjimą; iki 2018 m. birželio 15 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė UAB „Revizorius“ grupė įdiegtų stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, būtų tinkamos, pakankamos ir veiktų efektyviai; iki 2018 m. rugsėjo 14 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie minėtų nurodymų įvykdymą. Minėtu įsakymu taip pat audito įmonei UAB „Revizorius“ grupė paskirta poveikio priemonė – pareikštas įspėjimas.

Audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei Grant Thornton Baltic, UAB paskirta poveikio priemonė – įspėjimas bei nurodyta 2018 m. sausio 12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-1 Tarnybos pateiktas rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų, susijusių su 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 46 dalies nuostatų nesilaikymu, įgyvendinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d., ir apie nurodymo įgyvendinimą informuoti Tarnybą raštu.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartimi priimtas pareiškėjų audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB ir auditorės Laimės Jablonskienės 2018 m. kovo 20 d. teisme gautas skundas.

Auditorė Laimė Jablonskienė

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 "Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo" nurodyta Lietuvos auditorių rūmams nuo 2018 m. kovo 16 d. sustabdyti auditorės Laimės Jablonskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesta auditorei Laimei Jablonskienei perlaikyti kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą per 2 metų laikotarpį nuo Tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AUDATA"

Tarnybos 2017 m. gruodžio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-58 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei "AUDATA" paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.


Auditorius Egidijus Jakubauskas

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-57 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" auditoriui Egidijui Jakubauskui paskirta drausminė nuobauda – panaikinti auditoriaus Egidijaus Jakubausko auditoriaus vardą.


Audito įmonė Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė "Auditas"

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-56 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" audito įmonei Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei "Auditas" paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.


Auditorė Rasytė Klimienė

Tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V3-54 "Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo" auditorei Rasytei Klimienei paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas ir duotas nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas auditoriaus išvados tema ir 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas 1-ojo TKKS tema.


Auditorius Antanas Šiupienius ir audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI"

Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V3-47 "Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo" sustabdytas auditoriaus Antano Šiupieniaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Antanui Šiupieniui perlaikyti kvalifikacinį atestuoto auditoriaus audito egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį, o audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI" pavesta ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus, tai yra parengti priemonių, skirtų 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32, 46 ir 48 dalių nuostatų laikymosi trūkumams ištaisyti,  planą ir jį suderinti su Tarnyba, o šio plano įvykdymo įrodymus pateikti Lietuvos auditorių rūmams per 6 mėnesius nuo šio įsakymo priėmimo datos.


 

Informacija šioje skiltyje skelbiama nuo 2017 m. kovo 1 d.

Auditorė Raisa Udalova

Atnaujinta: 2019.04.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum