Viešai skelbiamos poveikio priemonės

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Gražina Šestak 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriaus UAB ,,Versluva“ darbuotojai Gražinai Šestak už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teik imo ir skelbimo taisyklių 14.2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtai nemokumo administratore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
Giedrius Pavilionis 2021-07-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-140 nemokumo administratoriui Giedriui Pavilioniui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 3 ir 5punktų, 66 straipsnio 1 dalies 13, 20 ir 21 punktų pažeidimus buvo skirta poveikio priemonė – įspė jimas.
Juozas Viščinis 2021-07-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-142 nemokumo administratoriui Juozui Viščiniui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 10 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas Nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Lygaudas Petronis 2021-07-15 nemokumo administratoriui Lygaudui Petroniui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Marija Bartaševičiūtė 2021-07-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-150 Marijai Bartaševičiūtei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Juozas Petronis 2021-07-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-153 nemokumo administratoriui Juozui Petroniui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 17 p., 33 str. 7 d., JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13, 21 p., 84 str. 3, 4 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Audrius Bakšaitis 2021-07-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-159 nemokumo administratoriui Audriui Bakšaičiui, UAB „Genora“ darbuotojui, už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 1, 4, 5 punktų, 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2021-07-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-160 nemokumo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo t aisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Arvydas Batutis 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-163 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo tai syklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-164 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už dviejų neplanininių veiklos patikrinimų metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 punktų, 25 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio 1 dal ies, 28 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies, JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktų, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams ir 6 mėnesiams.
Arvydas Batutis 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-169 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui (kaip UAB Bankroteka darbuotojui) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2, 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dalies pažeidim us skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimantas Paulauskas 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-168 nemokumo administratoriui Rimantui Paulauskui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Naglis Menkevičius 2021-09-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-187 nemokumo administratoriui Nagliui Menkevičiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 2 p. ir 76 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p. bei 66 str. 1 d. 3, 4 ir 21 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Lygaudas Petronis 2021-09-06 AVNT direktoriaus įsakymu nr. V4-188 nemokumo administratoriui Lygaudui Petroniui už Įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, t. y. už AVNT direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V4-147 skirto nurodymo neįvykdy mą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-09-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13 p., 20 p. ir 21 p., 130 str. 1 d. 10 p. ir AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jonas Valantonis 2021-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-205 nemokumo administratoriui Jonui Valantoniui, kaip nemokumo administratoriaus UAB "Bankroto vizija" vadovui, už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 5 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2021-10-05 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-206 nemokumo administratoriui Erik Sinicki už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus FABĮ 6 str. 5 d. 4 p., 8 str. 2 d. 1 p., 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 p., 18 str. 3 d., 25 st r. 2 d. 6 p., 27 str. 1 d., 28 str. 1 d., 31 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108 (neteko galios nuo 2019-07-28), 5.5.1 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtinų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191, 5.1.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2021-10-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 20 punkto, 130 straipsnio 4 dal ies pažeidimus, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Darius Puidokas 2021-10-18 AVNT direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratoriaus UAB „Z68“ darbuotojui Dariui Puidokui už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1, 3 ir 5 p., 43 str. 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 130 str. 1 d. 1 0 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 punkto, pažeidimus administruojant įmonę, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Bernadeta Malinauskienė 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 nemokumo administratorei Bernadetai Malinauskienei už visapusiško planinio patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1, 2, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 44 str. 3, 6 p., 48 str. 3 d. 1 p., 60 str. 3 d. 4, 5, 6 p., 8 p. B pp., 64 str. 4 d., 66 str. 1 d. 2, 3, 8, 11, 12, 21 p., 76 str. 1 d. 1 p., 2 d., 84 str. 3, 4 d., 85 str. 2 p., 86 str. 2, 3, 4, 5 d., 90 str. 1 d. 2 p., 2 d., Duomenų apie įmonės bankroto pro cesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-190 (redakcija galiojusi iki 2020-08-11) 6.1.1 pp., 12 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2020-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-174, 16 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas ir Bernadeta Malinauskienė išbraukiama iš nemokumo administratorių sąrašo (eilės Nr. B-FA480).
Bronius Vankevičius 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-215 nemokumo administratoriui Broniui Vankevičiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3 punk to pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Saulius Grigaravičius 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-227 nemokumo administratoriui Sauliui Grigaravičiui už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 6, 11 p., 18 str . 3 d., 25 str. 2 d. 6 p., 30 str. 1 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Darius Puidokas 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-226 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 9 p., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 3 p. ir 14 p. bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patik rinimo taisyklių 60. 4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Sigita Šemetaitė 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-229 nemokumo administratorei Sigitai Šemetaitei už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6, 17 punktų, 25 straipsnio 2, 10 d alių, 30 straipsnio 5 dalies, Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Donatas Turkus 2021-11-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-237 nemokumo administratoriui Donatui Turkui (kaip UAB Verslo administratorių centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3 ir 21 p. bei Lietuvos Re spublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2021-11-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-240 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui (kaip MB „Ius Lt“ darbuotojui) už JANĮ 66 str. 3 p. ir JANĮ 33 str. 2 d. 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 1 3.5 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Diana Staniūtė 2021-11-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 nemokumo administratoriaus UAB "Admonitus" vadovei Dianai Staniūtei (buvusiai Dianai Šliauterienei) už Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AV NT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 4.1.7 p. ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-11-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-246 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 2, 8, 9 p., 30 str. 1 d., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriau s 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Artūras Motiejūnas 2021-11-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-254 nemokumo administratorius Artūrui Motiejūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 3, 15, 21 p., 3 str. 1 p., 3 str. 4 p., 66 str. 1 d. 8 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Rimgaudas Jacevičius 2021-12-06 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-258 nemokumo administratoriui Rimgaudui Jacevičiui už JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.1 p., FABĮ 8 str. 2 d. 2 p., 5 d., 12 str. 1 d. 5, 8 p., 2 d. 7 p., 3 d., 25 str. 1, 2 d., 2 d. 6 p., 30 str. 5, 6 d., 31 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.5.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mantas Barčys 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-278 nemokumo administratoriui Mantui Barčiui už planinio tikslinio veiklos patikrinimo metu nustatytus FABĮ 31 str. 1 d., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 6 mėnesiams.
Žydrūnas Anilionis 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip VšĮ Nacionalinio teisės centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
Violeta Laimienė 2021-12-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-292 nemokumo administratorei Violetai Laimienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 11 str. 5 d. 16, 20 p., JANĮ 66 str. 1 d. 13, 18 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Naglis Menkevičius 2022-01-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-11 Nagliui Menkevičiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 3 p. ir 5 p., 43 str. 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 3 str. 4 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p., 33 str. 2 d. 3 p. 130 str. 2 d . 2 p., Duomenų teikimo taisyklių 4.2. p. bei Nemokumo administratorių atrankos taisyklių 36 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujus juridinių asmenų nemokumo procesus apribojima s 6 mėnesiams.
Erik Sinicki 2022-03-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-28 nemokumo administratoriui Erik Sinicki už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darijus Grigas 2022-03-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-29 nemokumo administratoriui Darijui Grigui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 131 straipsnio 6 dalies ir Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimas apr ašo patvirtinimo" 11 punkto nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Vladislovas Matelis 2022-03-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 13(1) str. 1 d. ir 6 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 3 p., 4 p., 5 p., 66 s tr. 1 d., 13 p., 130 str. 1 d., 10 p., 2017-03-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1 p., 2020-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridin ių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 12.7 p., Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administrato rių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Inga Dūdienė 2022-03-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratorei Ingai Dūdienei už JANĮ 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 13 p., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Zdislavas Juchnevičius UAB "JURCONSULT GROUP" N-JA0068 ir jos vadovas Zdislavas Juchnevičius, administruodamas MB "Frėjorūzas", laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
Vladislovas Matelis 2022-04-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3, 13, 20 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p., Duomenų teikimo taisyklių1 3.4.1, 3.4.2 papunkčių, Duomenų teikimo taisyklių2 6.1.1, 6.1.2 papunkčių, Duomenų teikimo taisyklių3 14.1.2 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas administruodamas Extra flora UAB , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
Remigijus Jazbutis 2022-04-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-46 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p., 21 p., 84 str. 3 d., 130 str. 1 d. 9 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietu vos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.4 p., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Petras Puidokas AVNT direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. V4-47 už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 1 metams.
Mantas Milinis AVNT direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. V4-47 už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 6 mėnesiams.
Darijus Grigas 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-49 nemokumo administratoriui Darijui Grigui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Vytautas Švetkauskas 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui Vytautui Švetkauskui už JANĮ 3 str. 3 p., 86 str. 5 d., 66 str. 1 d. 11 p., 90 str. 2 d., 99 str. 3 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Gabrielė Sabalė 2022-04-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų, 31 straipsnio 2 punkto, 33 straipsnio 7 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asme nų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 4, 21 punktų, 85 straipsnio 3 punkto, 86 straipsnio 4 dalies pažeidimus, padarytus nepagrįstu neveikimu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Violeta Laimienė 2022-04-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-57 nemokumo administratorie Violetai Laimienei už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Naglis Menkevičius 2022-05-05 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-63 nemokumo administratoriui Nagliui Menkevičiui už JANĮ 3 str. 5 p., 59 str. 2 p., 66 str. 1 d. 3, 21 p., 77 str. 4 d., 75 str. 4, 5, 6 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Činčikas 2022-05-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui už JANĮ 27 str. 3 d. 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 2, 4 p., 66 str. 1 d. 18 p., 86 str. 3 d., 99 str. 4 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 101 str., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtintų 14.2.1, 14.1.1 pp. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2022-05-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-75 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už JANĮ 3 str. 1 p., 5 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p., 90 str. 2 d., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Justinas Stasiškis 2022-06-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui Justinui Stasiškiui už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Robertas Dumbliauskas 2022-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-92 nemokumo administratoriui Robertui Dumbliauskui už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d. 1, 5 ir 7 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 4 p., 60 str. 3 d. 2-3 p., 7-10 p., 15 -17 p., 59 str. 6 p., 64 str. 4 d., 66 str. 1 d. 8 p., 75 str. 1 d., 84 str. 3-4 p., 86 str. 2 p., 86 str. 3 d., 87 str. 2 d. 1-3 p., 92 str. 1 d., 95 str. 1 d., 100 str. 3 d. 3-4 p., bei AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "VERSLUVA" 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 14. 2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-07-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-159 nemokumo administratoriui UAB „Genora“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 1, 4, 5 punktų, 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėji mas.
UAB "Reniva" 2021-07-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui UAB „Reniva“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 3 p., 60 str. 3 d. 7 ir 10 p., 66 str. 1 d. 20 ir 21 p., 63 str. 2 d., 75 str. 1 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras 2021-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-162 nemokumo administratoriui UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras už Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174, 4.2 p. ir 4.4 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Lexuna" 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui UAB „Lexuna“ už dviejų neplanininių veiklos patikrinimų metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 punktų, 25 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio 1 dalies, 2 8 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies, JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktų, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams ir 6 mėnesiams.
UAB "Bankroteka" 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-169 nemokumo administratoriui UAB "Bankroteka" už už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2, 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dalies pažeidimus skirta poveikio priemonė – į spėjimas.
UAB "Mokumo valdymo sprendimai" 2021-08-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-173 nemokumo administratoriui UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 66 str. 1 d. 20 p., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (tolia u – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p. ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 3 p., 31 str. 1 p. bei JANĮ 66 str. 1 d. 2 p. pažeidmus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Admivista" 2021-09-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-186 nemokumo administratoriui UAB „Admivista“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 str. 6 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Bankroto vizija" 2021-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-205 nemokumo administratoriui UAB "Bankroto vizija" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 5 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Verslo efektas" 2021-10-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 nemokumo administratoriui UAB „Verslo efektas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 20 punkto, 130 straipsnio 4 dalies pažeidimus, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-10-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-209 nemokumo administratoriui UAB „Genora“ už Nurodymo nevykdymą pagal JANĮ 130 straipsnio, 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Z68" 2021-10-18 AVNT direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratoriui UAB „Z68“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1, 3 ir 5 p., 43 str. 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 130 str. 1 d. 10 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 punkto, pažeidimus administruojant įm onę, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "VANTOLINA" 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-215 nemokumo administratoriui UAB „Vantolina“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3 punkto p ažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-226 nemokumo administratoriui UAB "Bankroto administravimo kontora" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 9 p., Lietuvos Respu blikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 3 p. ir 14 p. bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo admini stratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60. 4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Verslo administratorių centras, UAB 2021-11-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-237 nemokumo administratoriui UAB Verslo administratorių centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3 ir 21 p. bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatym o 11 str. 5 d. 14 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mažoji bendrija "Ius Lt" 2021-11-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-240 nemokumo administratoriui MB „Ius Lt“ už JANĮ 66 str. 3 p. ir JANĮ 33 str. 2 d. 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.5 p. pažeidimus skirta poveikio pri emonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "ADMONITUS" 2021-11-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 nemokumo administratoriui UAB "Admonitus" už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 1 d. 8 p., 2 d. 1, 2, ir 6 p., 25 str. 2 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 4.1.7 p. ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB "Alba prima" 2021-11-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-243 nemokumo administratorei MB ,,Alba prima“ už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., JANĮ 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Lexuna" 2021-11-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-246 nemokumo administratoriui UAB ,,Lexuna“ už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 2, 8, 9 p., 30 str. 1 d., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 202 0-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Viešoji įstaiga Nacionalinis teisės centras 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paski rtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
UAB "Administravimas ir auditas" 2022-01-21 AVNT direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. V4-11 nemokumo administratoriui UAB „Administravimas ir auditas“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 3 p. ir 5 p., 43 str . 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 3 str. 4 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 2 d. 2 p., Duomenų teikimo taisyklių 4.2. p., bei Nemokumo administratorių atrankos taisyklių 36 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti pas kirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujus juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-03-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 nemokumo administratoriui UAB „Bankroto eiga“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 13(1) straipsnio 1 dalį ir 6 dalį, Lietuvos Respublikos juridini ų asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 3 punktą, 4 punktą, 5 punktą, 66 straipsnio 1 dalies 13 punktą, 130 straipsnio 1 dalies 10 punktą, 2017-03-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbim o taisyklių 3.1 punktą, 2020-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 12.7 punktą, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 punkto, pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Adminova" 2022-03-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4 - 36 nemokumo administratoriui UAB ,,Adminova“ už JANĮ 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 13 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Elmeda" 2022-04-04. Nemokumo administratoriui uždarajai akcinei bendrovei ,,Elmeda“ skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "JURCONSULT GROUP" UAB "JURCONSULT GROUP" N-JA0068 ir jos vadovas Zdislavas Juchnevičius, administruodamas MB "Frėjorūzas", laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" administruodamas Extra flora UAB , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
UAB "Admivista" 2022-04-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4 - 46 nemokumo administratoriui UAB ,,Admivista“ už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p., 21 p., 84 str. 3 d., 130 str. 1 d. 9 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuv os Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Tamtamas" AVNT direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. V4-47 už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 1 metams.
UAB "Apertus" 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui UAB ,,Apertus“ už JANĮ 3 str. 3 p., 86 str. 5 d., 66 str. 1 d. 11 p., 90 str. 2 d., 99 str. 3 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Nemokumo valdymas" 2022-04-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų, 31 straipsnio 2 punkto, 33 straipsnio 7 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asme nų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 4, 21 punktų, 85 straipsnio 3 punkto, 86 straipsnio 4 dalies pažeidimus, padarytus nepagrįstu neveikimu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-05-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga už AVNT direktoriaus 2022-03-21 įsakymu Nr. V4-31 skirto nurodymo neįvykdymą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Insolvency Solutions" 2022-05-05 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-63 nemokumo administratoriui UAB ,,Insolvency Solutions“ už JANĮ 3 str. 5 p., 59 str. 2 p., 66 str. 1 d. 3, 21 p., 77 str. 4 d., 75 str. 4, 5, 6 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Bankroto Valdymas" 2022-05-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto Valdymas“ už JANĮ 27 str. 3 d. 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 2, 4 p., 66 str. 1 d. 18 p., 86 str. 3 d., 99 str. 4 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 10 1 str., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtintų 14.2.1, 14.1.1 pp. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO LYDERIAI" 2022-05-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-75 nemokumo administratoriui UAB Bankroto lyderiai už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p. bei 90 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemo nė - įspėjimas.
UAB "Admivista" 2022-05-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui UAB Admivista už AVNT direktoriaus 2022-04-13 įsakymu Nr. V4-46 skirto nurodymo neįvykdymą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB "Renema" 2022-06-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui MB ,,Renema“ už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB Projektų plėtros biuras 2022-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-92 nemokumo administratoriui UAB ,,Projektų plėtros biuras“ už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d. 1, 5 ir 7 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 4 p., 60 str. 3 d. 2-3 p., 7-10 p., 15 -17 p., 59 str. 6 p., 64 str. 4 d., 66 str. 1 d. 8 p., 75 str. 1 d., 84 str. 3-4 p., 86 str. 2 p., 86 str. 3 d., 87 str. 2 d. 1-3 p., 92 str. 1 d., 95 str. 1 d., 100 str. 3 d. 3-4 p., bei AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridini ų asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

Atnaujinta: 2021.04.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. [email protected], www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. [email protected]    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum