Viešai skelbiamos poveikio priemonės

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Žydrūnas Anilionis 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip VšĮ Nacionalinio teisės centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
Inga Dūdienė 2022-03-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratorei Ingai Dūdienei už JANĮ 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 13 p., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vladislovas Matelis 2022-04-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3, 13, 20 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p., Duomenų teikimo taisyklių1 3.4.1, 3.4.2 papunkčių, Duomenų teikimo taisyklių2 6.1.1, 6.1.2 papunkčių, Duomenų teikimo taisyklių3 14.1.2 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas administruodamas Extra flora UAB , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
Remigijus Jazbutis 2022-04-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-46 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p., 21 p., 84 str. 3 d., 130 str. 1 d. 9 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietu vos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.4 p., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Petras Puidokas AVNT direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. V4-47 už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 1 metams.
Darijus Grigas 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-49 nemokumo administratoriui Darijui Grigui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Vytautas Švetkauskas 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui Vytautui Švetkauskui už JANĮ 3 str. 3 p., 86 str. 5 d., 66 str. 1 d. 11 p., 90 str. 2 d., 99 str. 3 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Gabrielė Sabalė 2022-04-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų, 31 straipsnio 2 punkto, 33 straipsnio 7 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asme nų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 4, 21 punktų, 85 straipsnio 3 punkto, 86 straipsnio 4 dalies pažeidimus, padarytus nepagrįstu neveikimu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Violeta Laimienė 2022-04-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-57 nemokumo administratorei Violetai Laimienei už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Naglis Menkevičius 2022-05-05 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-63 nemokumo administratoriui Nagliui Menkevičiui už JANĮ 3 str. 5 p., 59 str. 2 p., 66 str. 1 d. 3, 21 p., 77 str. 4 d., 75 str. 4, 5, 6 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Činčikas 2022-05-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui už JANĮ 27 str. 3 d. 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 2, 4 p., 66 str. 1 d. 18 p., 86 str. 3 d., 99 str. 4 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 101 str., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtintų 14.2.1, 14.1.1 pp. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2022-05-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-75 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už JANĮ 3 str. 1 p., 5 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p., 90 str. 2 d., pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2022-06-22 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-90 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už FABĮ 12 str. 1 d. 5 p., 2 d. 1, 2, 6, 7, 9 p., 25 str. 2 d., 30 str. 1 d., 1 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykli ų, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.5.1, 5.5.2 pp., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 5.1.2 pp., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 1,5 metų.
Justinas Stasiškis 2022-06-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui Justinui Stasiškiui už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Robertas Dumbliauskas 2022-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-92 nemokumo administratoriui Robertui Dumbliauskui už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d. 1, 5 ir 7 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 4 p., 60 str. 3 d. 2-3 p., 8-10 p., 15-17 p., 59 str. 6 p., 64 s tr. 4 d., 66 str. 1 d. 8 p., 75 str. 1 d., 84 str. 3-4 p., 86 str. 2 p., 86 str. 3 d., 87 str. 2 d. 1-3 p., 92 str. 1 d., 95 str. 1 d., 100 str. 3 d. 3-4 p., bei AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų n emokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Paulius Vinkleris 2022-07-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-98, nemokumo administratoriui Pauliui Vinkleriui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 4 punkto ir 66 straipsnio 1 dalies 13 punkto pažeidimus, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Ignas Švainauskas 2022-07-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-99 už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3, 6, 7 punktų, 14 straipsnio 8 dalies, 25 straipsnio 2 dalies, Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbi mo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191, 5.1.2 papunkčio, 9 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2022-08-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-114 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2022-08-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-121 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už JANĮ 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 21 p., 130 str. 1 d. 11 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Činčikas 2022-08-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-123 nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 6 ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas 2022-09-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-125 nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už FABĮ 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 3, 6 p., 18 str. 3 d., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Violeta Laimienė 2022-09-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-128 nemokumo administratorei Violetai Laimienei už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3 p., 130 str. 1 d. 10, 11 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtai ne mokumo administratore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 1 metams.
Darijus Grigas AVNT direktoriaus 2022-09-13 įsakymu Nr. V4–126 ,,Dėl poveikio priemonės nemokumo administratoriui skyrimo“ nemokumo administratoriui Darijui Grigui skirta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą poveikio priemonę – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas
Vladislovas Matelis 2022-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-134 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui už JANĮ 3 str. 5 p., 41 str. 2, 8 d., 33 str. 2 d. 3 p., 101 str., 130 str. 1 d. 10 p., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų ap ie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.6 papunkčio, Patikrinimų taisyklių 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimvydas Norkus 2022-10-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-141 nemokumo administratoriui Rimvydui Norkui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 41 str. 2, 8 d., 44 str. 3 d., 59 str. 1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Činčikas 2022-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-146 nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta poveikio priemonė– teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų ba nkroto procesus apribojimas 1 metams.
Daiva Mencaitė 2022-11-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 nemokumo administratorei Daivai Mencaitei už JANĮ 3 str. 1, 3 p., 59 str. 1 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2022-11-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 15 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skir ta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2022-12-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui Erik Sinicki už ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p., JANĮ 3 str. 3, 5 p., 32 str. 2 d. 2 p., 66 str. 1 d. 13, 20 p., Tvarkos1 3, 6 p., Tvarkos2 3 p. c d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Žygimantas Valys 2022-12-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-167 nemokumo administratoriui Žygimantui Valiui už FABĮ 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2 ir 11 p., 25 str. 2 d., ir JANĮ 130 str. 2 d. 1 ir 2 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirt am nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
Remigijus Jazbutis 2023-01-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-2 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 1 straipsnio 5 dalies, 131 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 75 straips nio 10 dalies ir Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos R espublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimas kontrolės aprašo patvirtinimo" 11 punkto reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Juozas Viščinis 2023-01-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-4 nemokumo administratoriui Juozui Viščiniui už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d., 41 str. 2 d., 60 str. 1 d., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 12.1 p. pažeidimus skir ta poveikio priemonė – įspėjimas.
SKAISTĖ KLIMĖ 2023-01-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratorei Skaistei Klimei laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Dalius Volskis 2023-01-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Daliui Volskiui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Vaidotas Lemešovas 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Vaidotui Lemešovui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Donatas Turkus 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Donatui Turkui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Tomas Malinauskas 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Tomui Malinauskui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Arūnas Virkutis 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Arūnui Virkučiui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Vytautas Švetkauskas 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Vytautui Švetkauskui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
Vėjūnas Klimas 2023-01-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Vėjūnui Klimui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla
ALEKSANDR KAVECKIJ 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-8 nemokumo administratoriui Aleksandr Kaveckij už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 ir 20 p., 75 str. 1 d., 76 str. 2 ir 5 d., 130 str. 1 d. 9 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
Kęstutis Sadauskas 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-9 nemokumo administratoriui Kęstučiui Sadauskui už ĮBĮ 36 str. 1 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 6 mėnesiams.
Vytautas Mockus 2023-02-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-10 nemokumo administratoriui Vytautui Mockui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3, 13 p., 85 str. 2 p., 130 str. 1 d., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vladislovas Matelis 2023-02-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga ir jos vadovui Vladislovui Mateliui, kuris administruodamas UAB "Lateritas" , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Darius Puidokas 2023-03-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-19 už JANĮ 56 straipsnio 1, 2 dalių, 66 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus nemokumo administratoriui Dariui Puidokui skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2023-03-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-23 nemokumo administratoriui Erikui Sinickiui už JANĮ 3 str. 5 p. ir 38 str. 3 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų ne mokumo procesus apribojimas 1 metams.
Zdislavas Juchnevičius 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratoriui Zdislavui Juchnevičiui už JANĮ 3 str. 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Sigitas Luščinskas 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už JANĮ 3 str. 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administru ojant naujų juridinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "VERSLUVA" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-167 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 paskirto nurodymo nevykdymą ir nustatytą JANĮ 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Viešoji įstaiga Nacionalinis teisės centras 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paski rtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-277 nemokumo administratoriui UAB ,,Genora“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13, 20, 21 p., 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų t aisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 2 metams.
UAB "Adminova" 2022-03-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4 - 36 nemokumo administratoriui UAB ,,Adminova“ už JANĮ 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 13 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Elmeda" 2022-04-04. Nemokumo administratoriui uždarajai akcinei bendrovei ,,Elmeda“ skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" administruodamas Extra flora UAB , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas
UAB "Admivista" 2022-04-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4 - 46 nemokumo administratoriui UAB ,,Admivista“ už JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p., 21 p., 84 str. 3 d., 130 str. 1 d. 9 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuv os Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Tamtamas" AVNT direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. V4-47 už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesu s apribojimas 1 metams.
UAB "Apertus" 2022-04-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui UAB ,,Apertus“ už JANĮ 3 str. 3 p., 86 str. 5 d., 66 str. 1 d. 11 p., 90 str. 2 d., 99 str. 3 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Nemokumo valdymas" 2022-04-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų, 31 straipsnio 2 punkto, 33 straipsnio 7 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asme nų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 4, 21 punktų, 85 straipsnio 3 punkto, 86 straipsnio 4 dalies pažeidimus, padarytus nepagrįstu neveikimu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-05-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga už AVNT direktoriaus 2022-03-21 įsakymu Nr. V4-31 skirto nurodymo neįvykdymą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Insolvency Solutions" 2022-05-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-63 nemokumo administratoriui UAB ,,Insolvency Solutions“ už JANĮ 3 str. 5 p., 59 str. 2 p., 66 str. 1 d. 3, 21 p., 77 str. 4 d., 75 str. 4, 5, 6 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Bankroto Valdymas" 2022-05-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto Valdymas“ už JANĮ 27 str. 3 d. 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 2, 4 p., 66 str. 1 d. 18 p., 86 str. 3 d., 99 str. 4 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 10 1 str., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtintų 14.2.1, 14.1.1 pp. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO LYDERIAI" 2022-05-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-75 nemokumo administratoriui UAB Bankroto lyderiai už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 13 p. ir 21 p. bei 90 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemo nė - įspėjimas.
UAB "Admivista" 2022-05-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui UAB Admivista už AVNT direktoriaus 2022-04-13 įsakymu Nr. V4-46 skirto nurodymo neįvykdymą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2022-06-22 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-90 nemokumo administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB už FABĮ 12 str. 1 d. 5 p., 2 d. 1, 2, 6, 7, 9 p., 25 str. 2 d., 30 str. 1 d., 1 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.5.1, 5.5.2 pp., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07- 29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 5.1.2 pp., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apr ibojimą 1,5 metų.
MB "Renema" 2022-06-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui MB ,,Renema“ už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB Projektų plėtros biuras 2022-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-92 nemokumo administratoriui UAB ,,Projektų plėtros biuras“ už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d. 1, 5 ir 7 p., 33 str. 2 d. 3 p., 41 str. 2 d., 52 str. 3 d. 4 p., 60 str. 3 d. 2-3 p., 8-10 p., 15-17 p., 59 str. 6 p., 64 str. 4 d., 66 str. 1 d. 8 p., 75 str. 1 d., 84 str. 3-4 p., 86 str. 2 p., 86 str. 3 d., 87 str. 2 d. 1-3 p., 92 str. 1 d., 95 str. 1 d., 100 str. 3 d. 3-4 p., bei AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Z68" 2022-08-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-114 nemokumo administratoriui UAB ,,Z68“ už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Z68" 2022-08-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-121 nemokumo administratoriui UAB ,,Z68“ už JANĮ 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 21 p., 130 str. 1 d. 11 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Bankroto Valdymas" 2022-08-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-123 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto Valdymas“ už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 6 ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" 2022-09-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-125 nemokumo administratorei uždarajai akcinei bendrovei ,,OSA“ už FABĮ 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 3, 6 p., 18 str. 3 d., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB Nemokumo centras 2022-09-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-132 nemokumo administratoriui MB Nemokumo centrui už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 1 d. 2 p., 75 str. 1 d., 99 str. 3 d. 2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-134 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto eiga“ už JANĮ 3 str. 5 p., 41 str. 2, 8 d., 33 str. 2 d. 3 p., 101 str., 130 str. 1 d. 10 p., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų a pie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.6 papunkčio, Patikrinimų taisyklių 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Administravimas ir auditas" 2022-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-145 nemokumo administratoriui UAB Administravimas ir auditas už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 21 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB Henkoo 2022-11-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 nemokumo administratoriui UAB Henkoo už JANĮ 3 str. 1, 3 p., 59 str. 1 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2022-11-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 nemokumo administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 15 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-11-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-152 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto eiga“ už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "DIVINGAS" 2022-12-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui UAB ,,Divingas“ už ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p., JANĮ 3 str. 3, 5 p., 32 str. 2 d. 2 p., 66 str. 1 d. 13, 20 p., Tvarkos1 3, 6 p., Tvarkos2 3 p. c d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB "Precedentas" 2022-12-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-167 nemokumo administratoriui MB „Precedentas“ už FABĮ 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2 ir 11 p., 25 str. 2 d., ir JANĮ 130 str. 2 d. 1 ir 2 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirta m nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
Mažoji bendrija "Penktas šansas" 2023-01-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-1 nemokumo administratoriui mažajai bendrijai ,,Penktas šansas" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 1 straipsnio 5 dalies, 131 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos kredito unijų įst atymo 75 straipsnio 10 dalies ir Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atiti kties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimas kontrolės aprašo patvirtinimo" 11 punkto reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Avantus" 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-8 nemokumo administratoriui UAB „Avantus“ už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 ir 20 p., 75 str. 1 d., 76 str. 2 ir 5 d., 130 str. 1 d. 9 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
UAB "Mokumo valdymo sprendimai" 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-9 nemokumo administratoriui UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ už ĮBĮ 36 str. 1 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemo kumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
UAB "Skolvalda" 2023-02-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-10 nemokumo administratoriui UAB ,,Skolvalda" už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3, 13 p., 85 str. 2 p., 130 str. 1 d., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2023-02-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga ir jos vadovui Vladislovui Mateliui, kuris administruodamas UAB "Lateritas" , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SIMPATIJA" 2023-02-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-16 nemokumo administratoriui UAB ,,Simpatija" už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 3 punkto (atsižvelgiant į veiksmų atlikimo ar turėjimo juos atlikti laikotarpius), JANĮ 3 st raipsnio 5 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Z68" 2023-03-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-19 už JANĮ 56 straipsnio 1, 2 dalių, 66 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus nemokumo administratoriui UAB Z68 skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" 2023-03-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-23 nemokumo administratoriui UAB „Top Consult“ už JANĮ 3 str. 5 p. ir 38 str. 3 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų n emokumo procesus apribojimas 1 metams.
Mažoji bendrija "Sekmė" 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratorei MB ,,Sekmė" už JANĮ 3 str. 5 p., 36 str. 2 d. 2 p., 37 str. 2, 3 d., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo p rocesus panaikinimas.

Atnaujinta: 2021.04.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. [email protected], www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. [email protected]    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum